Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021

lịchgioto2021

HAM VIỆT NAM

TRƯỜNG LIÊN CẤP CAPITOLE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TB-CAPI

V/v Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Vv nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trường liên cấp Capitole

 

Căn cứ Bộ Luật Lao Động ngày 20 tháng 11 năm 2019, Trường liên cấp Capitole thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 (nhằm ngày 10 tháng 03 âm lịch) như sau:

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trường liên cấp Capitole bao gồm trường mầm non Capitole, trường Tiểu học & THCS Capitole,  nghỉ Lễ trong 01 ngày thứ Tư, ngày 21 tháng 04 năm 2021 (nhằm ngày 10 tháng 03 âm lịch).

2. Trường thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ trên.

3. Giao Bộ phận Hậu cần, Bộ phận trực An ninh, bảo vệ nhà trường thực hiện:

- Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn và phòng chống cháy nổ trong cơ quan, đơn vị. Giữ gìn về sinh chung trong toàn trường. Thực hiện tốt nếp sống văn minh – lịch sự và văn hóa nơi làm việc, nơi công cộng.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ.

Đề nghị ông/bà trưởng các Bộ phận, Văn phòng, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh Nhà trường, phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện tốt thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- GV, NV, NLĐ, Học sinh (để thực hiện);

- Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn (để b/c);

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, trường MN Capitole, trường TH&THCS Capitole.

KT. HIỆU TRƯỞNG

CT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Hậu

Hotline

(+84 )981 400 787 - (024)3 581 0678

Email: info@capitoleschool.edu.vn

           capitoleschool@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN CAPITOLE