Sứ Mệnh – Tầm Nhìn Capitole

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN
“Mỗi học sinh là một người LÃNH ĐẠO và KHỞI TẠO trong tương lai”

Capitole Education mong muốn xây dựng một thế hệ học sinh với những tố chất sắc bén, tinh nhuệ của một người lãnh đạo – người khởi tạo trong tương lai, có khả năng tư duy sâu, rộng, một trái tim nhân ái, góp phần vào công cuộc cách mạng văn hóa, kinh tế của đất nước, hướng đến một thế giới phẳng, bình đẳng về văn hóa và kinh tế. Thông qua chương trình đào tạo của trường liên cấp Capitole, mỗi học sinh sau khi tốt nghiệp, tùy theo sự vượt trội của học sinh, chúng tôi mong muốn xây dựng cho mỗi học sinh là một người lãnh đạo và một người khởi tạo trong tương lai.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CHÍNH TRỰC – KẾT NỐI – ĐAM MÊ – SÁNG TẠO

Chúng tôi mong muốn xây dựng giá trị cốt lõi cho Capitole Education đó là 4 giá trị cốt lõi sau: Chính trực, Kết nối, Đam mê và Sáng tạo.

Năng lực cốt lõi của Capitole Education
5 năng lực cốt lõi mà Capitole Education cùng phụ huynh xây dựng lên cho học sinh, đó là:

  1. Khỏe về thể chất và trí tuệ
  2. Tư duy nhạy bén và phản biện
  3. Kỹ năng giao tiếp tự tin để kết nối
  4. Bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám tự chịu trách nhiệm
  5. Năng lực thích nghi với sự đa dạng và sự thay đổi toàn cầu